تجهیزات بار انداز و انبار

تجهیزات بار انداز و انبار

Categories: راه اندازی فست فود

تجهیزات بار انداز و انبار ۱-ترولی بار انداز/ Receiving Cart 2-ترازو/Receiving Scale 3-قفسه های خود ایستا و متحرک/ Shelving (Free Standing & Portable) 4-قفسه های ثابت یا نصب شده بروی تجهیزات/Shelving (Fixed or Attached to Equipment) 5- ‌یخچالها ، کولرها و فریزرهایWalk – in و Reach – in/Refrigeration(refrigerator,freezer,coolers)