بی انضباطی پرسنل در فست فود

بی انضباطی پرسنل در فست فود

Categories: راه اندازی فست فود

یکی از مشکلات رایج در فست فودها و رستوران ها بی انضباطی پرسنل می باشد که از منظرهای متفاوتی می توان به آن نگریست. این بی انضباطی می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • تاخیر و دیر آمدن سر کار
  • بازی با موبایل
  • سیگار کشیدن
  • شوخی بی جا با همکاران
  • عدم رعایت بهداشت فردی
  • عدم رعایت بهداشت محیطی
  • بی توجهی به کار
  • غیبت در سر کار
  • تنبلی