گوزن


گوزن

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده .
جای نشستن: دارد
دارای ۲۵ صندلی
صبحانه