هوکاجی


هوکاجی

کافه رستوران فرنگی هوکاجی همراه با سرویس چای و قلیانجلسه رسمی یا کاری ، جشن یا مهمانی کوچک ، شام یا ناهار با خانواده ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره