نودلینو


نودلینو

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۶
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱
محله
نیاوران