قاراشی همایون


قاراشی همایون

موقعیت مناسب
تجربه جدید ، شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۷۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲:۳۰-۱۶ ،۱۹:۳۰-۲۳:۳۰
محله
پاسداران