فودکورت چارسو


فودکورت چارسو

موقعیت مناسب برای تجربه جدید ، جای شلوغ و با حال .

جای نشستن: دارد

دارای صندلی