شهروز


شهروز

شهروز
سالادبار
ندارد
جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۸
محله
شریعتی:پل رومی، قیطریه