سوشی لند


جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
پاسداران