سارونه


سارونه

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده .
حق سرویس ۱۰ % درصد.
جای نشستن: دارد
دارای ۱۰۰ صندلی