رستورانی روی رود نیل


رستورانی روی رود نیل

در حاشیه رود نیل چراغ رستورانهای کوچک و محلی کم کم روشن میگردد سوسو میزنند و دود از دودکشهای آنها بالا میرود.بوی خوش ماهی کباب شده فضای اطراف کشتی را در مینورد .و ماهی تیلاپیا که ماهی رود نیل است و محلی