رستورانی با گارسونهای شبیه پرستاردرتایپه


رستورانی با گارسونهای شبیه پرستاردرتایپه

پیشخدمت این رستوران با پوشیدن لباس پرستاری در حال ریختن قطره ای مثل ویتامین در ظرف غذای مشتریانش است. این رستوران در تایپه واقع شده است.