دیم


موقعیت مناسب برای جشن یا مهمانی کوچک ، جای دنج ومناسب قرارهای دو نفره .
حق سرویس ۱۰ درصد
جای نشستن: فضای باز
دارای ۷۰ صندل