دیزی بار(کریم خان)


دیزی بار(کریم خان)

موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۱۴
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱-۱۵،۱۹-۲۳
محله
سایر محله های مرکز