خانه آسیایی


پارک دوپرنس تقریباً به بورس رستورانهای لوکس تبدیل شد. در این مرکز خرید یک رستوران با غذاهای آسیایی هم وجود دارد که قبلاً با نام سوشی بار ذن فعالیت می کرد و اکنون با مدیریت جدید با نام خانه آسیایی فعالیت می کند.