ایسترن پالاس


ایسترن پالاس

موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه .

حق سرویس ۱۰+۹ درصد.

دارد

جای نشستن: دارد

دارای ۱۰۰ صندلی