استاتیرا


موقعیت مناسب برای جلسه رسمی یا کاری ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه .

حق سرویس ۵ درصد.

انواع نوشیدنی
جای نشستن: دارد
دارای ۱۰۰ صندلی