پاستا فوزیلی


• پاستا فوزیلی یا پاستا فنری یا پیچی Fussili