معرفی سکاندار کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز


اگروفودنیوز ، انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی البرز بر اساس آئین نامه اجرایی تشکیل کمیسیونها هر دو سال یک بار با حضور اعضای فعال در حوزه صنعت استان برگزار می شود.

فروردین ماه امسال هم رأی اکثریت اعضای اتاق البرز، محسن امینی را به عنوان نماینده البرز در اتاق ایران معرفی کرد.