فضای مورد نیاز جهت مدیریت آشپزخانه


درنظر گرفتن یک فضای مجزا جهت دفتر،اتاق شستشو و یا اتاق زباله به ابعاد و پیچیدگی عملکرد آشپزخانه رستوران بستگی دارد.این اقدامات معمولا در قسمت بار انداز و در صورت نبود فضای بار انداز در سایر فضاهای آشپزخانه انجام می گیرد.فضای دفتر مدیریت باید کوچک باشد (۶/۴ متر مربع)،فضای اتاق شتشو و زباله نیز باید محدود باشند (۴/۷-۶/۴ متر مربع) و تنها یک فضای کوچک در قسمت بار انداز می تواند به فضای استراحت کارکنان

+ There are no comments

Add yours