ریگاتونی


ریگاتونی Regatoni (پاستاهایی که رویشان شیار دارند و در انواع مختلف تهیه می شوند.)