روکاشه


روکاشه

جای نشستن
ندارد یا محدود
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۱:۳۰-۱۶:۳۰ ۱۸:۳۰-۲۳:۳۰
محله
پاسداران