در انتخابات هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ، هیئت مدیره جدید انتخاب شدند


در انتخابات هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ، هیئت مدیره جدید انتخاب شدند

به گزارش اگروفودنیوز ، مجمع عمومی عادی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران به منظور تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.بنا بر این گزارش در این جلسه پس از شمارش آراء اعضای زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

 

لیست نهایی اعضا هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به شرح ذیل است :
١- محمدرضا مرتضوی
٢-کاوه زرگران
٣-محمدرضا هاتفی مینایی
۴-رضاباکری
۵-پیمان فروهر
۶-احمد ازادمرد
٧-علی شریعتی
٨-محمد پارسایی
٩-فرهادآگاهی
علی البدل
عبادی پور
بازرس
محسن لزومیان