بلدرچین


موقعیت مناسب
شام یا ناهار با خانواده
سالادبار
ندارد
رزرو تلفنی
دارد
حق سرویس
۵ درصد
دسر
جای نشستن
دارد
تعداد صندلی
۲۰
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۱۵:۱۵،۲۰-۲۲:۳۰
محله
سایر محله های مرکز