بامبو سبز


موقعیت مناسب برای تجربه جدید ، شام یا ناهار با خانواده ، مهمان خارجی یا میهمان ویژه .

حق سرویس ۱۰ درصد.

جای نشستن: دارد

دارای ۲۵ صندلی