بابزفیش اند چیپس(دریاچه)


جای نشستن
ندارد یا محدود
تعداد صندلی
صبحانه
ندارد
شبانه روزی
نمی باشد
ساعت کار
۱۲-۲۴
محله
سایر محله های غرب